Tiện ích Licogi 18 Riverside

Tiện ích dự án Bắc Cầu Hàn

50+

Tiện ích nội khu vượt trội

Quảng trường công viên trung tâm

Công viên trung tâm – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích công viên trung tâm dự án Licogi 18 Riverside.

Quảng trường công viên trung tâm

Công viên trung tâm – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích công viên trung tâm dự án Licogi 18 Riverside.

Vườn nướng BBQ

Vườn nướng BBQ – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích vườn nướng BBQ dự án Licogi 18 Riverside.

Công viên ven đê

Công viên ven đê – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Công viên ven đê dự án Licogi 18 Riverside.

Cầu gỗ đèn lồng

Cầu gỗ đèn lồng – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Cầu gỗ đèn lồng dự án Licogi 18 Riverside.

Khu vui chơi trẻ em

Khu vui chơi trẻ em – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Khu vui chơi trẻ em dự án Licogi 18 Riverside.

Quảng trường sắc màu

Quảng trường sắc màu – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Quảng trường sắc màu dự án Licogi 18 Riverside.

Vườn hoa sắc màu

Vườn hoa sắc màu – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Vườn hoa sắc màu dự án Licogi 18 Riverside.

Khu vực tập thể dục

Khu vực tập thể dục – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Khu vực tập thể dục dự án Licogi 18 Riverside.

Điểm check-in

Điểm check-in – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Điểm check-in dự án Licogi 18 Riverside.

Khu vực tập yoga

Khu vực tập yoga – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Khu vực tập yoga dự án Licogi 18 Riverside.

Bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Bãi đỗ xe dự án Licogi 18 Riverside.

Khu trung tâm thương mại

Khu trung tâm thương mại – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Khu trung tâm thương mại dự án Licogi 18 Riverside.

Thảm cỏ đa năng

Thảm cỏ đa năng – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích Thảm cỏ đa năng dự án Licogi 18 Riverside.

Quảng trường công viên trung tâm

Công viên trung tâm – Ở đây sẽ là đoạn nội dung giới thiệu về tiện ích công viên trung tâm dự án Licogi 18 Riverside.

Mặt bằng tiện ích tổng quan

01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H A 01 H THNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 01 HỆ THỐNG KÊNH , HỒ ĐIỀU H Ò A 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C NH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Â Y X ANH 02 C ẢNH Q U AN C Y X ANH 03 ĐƯỜNG D O GH NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐNG D O GHẾ NGH 03 ƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯNG D O GH NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GH NGHỈ 03 ĐỜNG D O GH NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGH 03 ĐƯỜNG D O GH NGH 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 03 ĐƯỜNG D O GHẾ NGHỈ 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 04 SÂN T ẬP G Y M 05 VƯỜN THIN 05 VƯỜN THIỀN 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 06 CHÒI NGHỈ 07 ĐIM CHECKIN 07 ĐIM CHECKIN 07 ĐIỂM CHECKIN 07 ĐIỂM CHECKIN 08 C L UB HOUSE 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TR EM S C M À U 09 SÂN CHƠI TRẺ EM S C M À U 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI Ỗ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BÃI ĐỖ XE 10 BI ĐỖ XE 11 A R T WORD LI C OGI 18 RIVERSIDE 12 Q U NG TRƯNG TRUNG T Â M 13 THỀM DESK NG M C ẢNH 14 C U GỖ ĐÈN L ỒNG 15 HỒ SEN 16 CHÒI BBQ 17 VƯN H O A BỐN M Ù A 18 ĐI C NH Q U AN 18 ỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐI C NH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 18 ĐỒI C ẢNH Q U AN 19 Q U ẢNG TRƯỜNG M À U S C 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L I C Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 20 L ÕI C Â Y X ANH 21 TRUNG T Â M THƠNG M ẠI 22 TRƯỜNG HỌC LIÊN C ẤP

01

Hệ thống kênh, hồ điều hòa

02

Cảnh quan cây xanh

03

Đường dạo ghế nghỉ

04

Sân tập Gym

05

Vườn Thiền

06

Chòi nghỉ

07

Điểm Checkin

08

Club House

09

Sân chơi trẻ em sắc màu

10

Bãi đỗ xe

11

Artword licogi 18 Riverside

12

Quảng trường trung tâm

13

Thêm Desk ngắm cảnh

14

Cầu gỗ đèn lồng

15

Hồ sen

16

Chòi BBQ

17

Vườn hoa bốn mùa

18

Đồi cảnh quan

19

Quảng trường sắc màu

20

Lõi cây xanh

21

Trung tâm thương mại

22

Trường học liên cấp

Nhà xây thô
Liền kề
Biệt thự đơn lập
Biệt thự song lập

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, thực tế có thể điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư.

Tiên phong chuẩn sống 5E

Cao cấp bậc nhất Hải Dương

Vị thế ven sông, các dải kênh, hồ được bố trí trong cả dự án cùng hệ cảnh quan xanh mát, trong lành.

Sinh thái

Ecology

Kiến tạo một cuộc sống tận hưởng, các dịch vụ tiện ích cảnh quan cao cấp & chưa từng có.

Đẳng cấp

Elite

Các trục shophouse đầy tiềm năng, tiếp cận đường lớn & kiến tạo phố thương mại sầm uất.

Kinh tế

Economic

Hàng loạt các công trình tiện ích giải trí, đáp ứng tất cả các nhu cầu vui chơi thư giãn của cư dân.

Giải trí

Entertainment

Hệ thống trường học công lập, tư thục liên cấp chất lượng cao ngay trong nội khu của KĐT.

Giáo dục

Education

Xem thư viện ảnh - video

Licogi 18 Riverside Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn

Licogi 18 Riverside Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn